کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی اثر تنش گرما در سیستم های کشت زمستانه و تابستانه بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی در شرایط مزرعه

دوره 32، شماره 02، تیر 1398، صفحه 108-129

10.22092/aj.2019.116938.1236

کوروش شجاعی نوفرست؛ عباس رخشنده؛ حسین سرچاهی؛ محمد مقیم زاده محبی؛ صدیقه آناهید


تعیین نیاز آبی سیب زمینی در اقلیم های مختلف استان اصفهان

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 53-73

10.22092/aj.2018.116108.1210

امیرهوشنگ جلالی؛ حمیدرضا سالمی؛ علیرضا نیکویی؛ ساناز گوانجی؛ مصلح الدین رضایی؛ مرتضی خداقلی؛ نورایر تومانیان


بررسی اثر مقدار نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن ارقام جو در شرایط مشهد و دامغان

دوره 30، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-13

10.22092/aj.2018.110384.1176

فرزد فنودی؛ حمید رضا خزاعی؛ محمد کافی؛ مرتضی گلدانی


تأثیر مصرف یکساله ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت چغندرقند و ارزیابی اقتصادی آن

دوره 30، شماره 3، مهر 1396، صفحه 53-65

10.22092/aj.2018.116456.1225

علی جلیلیان؛ فردین حامدی؛ عادل نعمتی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ پیمان ثابتی؛ فرشاد زندیان


بررسی واکنش ارقام گندم آبی به کاربرد علفکش توتال 80%WG (متسولفورون-متیل+سولفوسولفورون) در مناطق مختلف کشور

دوره 30، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 49-63

10.22092/aj.2017.109842.1136

محمد حسن هادی زاده؛ مجید عباسپور؛ محمد رضا کرمی نژاد؛ محمد فریدون پور


بررسی اثر سطوح مختلف سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی گونه های ماشک علوفه ای در کشت دیم

دوره 29، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 29-38

10.22092/aj.2016.109245

نورالله زیدی طولابی؛ سمیه دیرکوندی؛ هما موسوی راد؛ روح الدین رحیمی چگنی


تاثیر ادوات خاک ورزی، زمان و تعداد شخم دوم بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

دوره 28، شماره 4، دی 1394، صفحه 93-99

10.22092/aj.2016.106746

ابوذر عباسیان؛ سعید بخشی پور؛ محمدحسین فتوکیان


بررسی تنوع صفات زراعی درتیپ های رشدی متفاوت سویا با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلی

دوره 28، شماره 3، مهر 1394، صفحه 91-90

10.22092/aj.2015.106726

بهرام مسعودی؛ محمد رضا بی همتا؛ سید علی پیغمبری؛ حمید رضا بابائی


ارزیابی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه در اکسشن های گونه Festuca arundinacea در شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 28، شماره 107، تیر 1394، صفحه 40-47

10.22092/aj.2015.105684

محسن فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری؛ ایرج رضایی


بررسی تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهترین شاخص تحمل در لاین های امید بخش جو

دوره 28، شماره 107، تیر 1394، صفحه 124-132

10.22092/aj.2015.105713

محمد حسین صابری؛ حمیدرضا نیکخواه؛ حمید تجی؛ الیاس آرزمجو


مطالعه روابط میان عملکرد و برخی از صفات زراعی لاین های خالص سویا با استفاده از تجزیه علیت

دوره 28، شماره 106، فروردین 1394، صفحه 29-36

10.22092/aj.2015.105673

حمید کوهکن؛ عبداله محمدی؛ عمران عالیشاه؛ ابراهیم هزارجریبی


ارزیابی پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی موثر بر عملکرد در برخی ارقام برنج ایرانی

دوره 28، شماره 106، فروردین 1394، صفحه 73-78

10.22092/aj.2015.105678

حمید بیک زاده؛ سید محمد علوی سینی؛ مهدی بیات؛ علی اکبر ایزدی