اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

سیاست های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد مشروح اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر در آدرس روبرو در دسترس است:   http://publicationethics.org