اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا اقنوم

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

reza.aghnoumgmail.com
33822370

سردبیر

علیرضا بهشتی

زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

arbeheshti81yahoo.com
05133822301

اعضای هیات تحریریه

علیرضا کوچکی

زراعت استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

akoochekium.ac.ir

پرویز رضوانی مقدم

زراعت استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

prm93yahoo.com

رضا توکل افشاری

فیزیولوژی بذر استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

tavakkolut.ac.ir

مهدی پارسا

زراعت دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

parsaum.ac.ir

احمد زارع فیض آبادی

اکولوژی استاد سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

azarea.2002yahoo.com

محمد عبدالهیان نوقابی

اکوفیزیولوژی گیاهی استاد پژوهشی، موسسه چغندر قند

noghabiyahoo.com

مهدی عزیزی

زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) استاد یار
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

meh_azizi2003yahoo.com

علیرضا بهشتی

اکولوژی دانشیار
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

arbeheshti81yahoo.com

مهری صفاری

زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی) دانشیار
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

mehri_saffariyahoo.com

بهنام کامکار

بوم شناسی زراعی استاد
دانشکده علوم گیاهی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kamkargau.ac.ir

مدیر داخلی

مجید رضا کیانی

بوم شناسی زراعی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

m.kianiareeo.ac.ir
05133822301