درباره نشریه

 آدرس : مشهد - بزراگراه شهید  کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور- مرکز تحقیقات وآموزش کاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی -  صندوق کد پستی 91735 - صندوق پستی 488  دفتر نشریه پژوهش های کاربردی زراعی