بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذاکرین، حمیدرضا [1] استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، تاکستان، ایران
 • ذالی، حسن [1] ، دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
 • ذبیحی، حمیدرضا [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک وآب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی ، مشهد
 • ذبیحی، حمیدرضا [1] موسسه تحقیقات خاک و آب

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

 • طالبی فر، منظر [1] گروه کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد آستارا
 • طاهری، مهدی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • طاهریان، مجید [1] ، عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • طاهریان، مجید [1] استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران ، مشهد
 • طباطبایی کلور، رضا [1] رضا طباطبایی کلور، دانیشار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • طباطبائی، سیدعلی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • طباطبائی، سید علی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • طهماسبی، زهرا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • طهماسبی، زهرا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • طویلی، علی [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

ع

غ

 • غفاری، مهدی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجا نغربی

ف

ق

ک

 • کارگر، مسعود [1] دانشجوی دکتری زراعت )علوم علف های هرز( دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارگر، مسعود [1] دانشجوی دکتری علوم علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارگر، مسعود [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • کاشانی، علی [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کاشانی، علی [1] گروه زراعت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • کاظمی، الهام [1] کارشناس روابط عمومی مدیریت شعب پست بانک سیستان و بلوچستان
 • کاظمی، حسین [1] دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • کاظمی، حسین [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاظمی، محمد [1] دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد | بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • کاظمی اربط، حمدالله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • کافی، محمد [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] استاد، گروه زراعت،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کامکار، بهنام [1] دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • کامکار، بهنام [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کامکار، بهنام [1] عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کامل، مسعود [1] کارشناس ارشد اصلاح حبوبات آبی، رئیس بخش ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • کیانی، سروش [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی و پایدار
 • کیانی، شهرام [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 • کیخا، غلامعلی [1] کارشناسان بخش تحقیقات آب و خاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
 • کیخا، غلامعلی [1] تحقیقات کشاورزی سیستان
 • کردی، سجاد [2] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • کرمی، ثریا [2] استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • کرمی، علی داد [1] بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.
 • کرمی، علی داد [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز،
 • کریمی، اسماعیل [1] بدون سمت
 • کرمی نژاد، محمد رضا [1] آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی کرج، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 • کشته گر، عباس [1] ، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل دانشکده کشاورزی گروه زراعت واصلاح نباتات
 • کلانتری خاندانی، سلما [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ایران
 • کلاه کج، سحر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اگرواکولوژی گروه کشاورزی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
 • کمالی کیوی، سیدابراهیم [1] گروه کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد آستارا
 • کنانی، سید مجتبی [1] د انش آموخته کارشناسی ارشد زراعت د انشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 • کوچکی، علیرضا [1] عضو هیأت علمی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [2] گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • کوهکن، حمید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی کرج و کارشناس جهاد کشاورزی استان گلستان
 • کوهکن، شیرعلی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

گ

 • گالشی، سراله [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • گرامی، لطفعلی [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • گیلانی، عبدالعلی [2] استادیار، عضو هیأت علمی بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.
 • گلچین، احمد [1] استاد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • گلچین، احمد [1] استاد خاکشناسی- دانشگاه زنجان
 • گلدانی، lمرتضی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
 • گلدانی، مرتضی [1] دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گلدانی، مرتضی [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
 • گل زردی، فرید [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • گلکاری، صابر [1] سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • گلوی، محمد [1] دانشیار دانشگاه زابل دانشکده کشاورزی گروه زراعت واصلاح نباتات
 • گلوی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • گنجعلی، علی [1] عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گوانجی، ساناز [1] کارشناس ارشد رشته آبیاری و زهکشی
 • گودرزی، معصومه [1] دبیر آموزش و پرورش کردکوی- استان گلستان

ل

 • لاری یزدی، حسین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشکاه آزاد اسلامی واحد بروجرود
 • لیاقت، عبدالمجید [1] دانشگاه تهران
 • لامعی هروانی، جواد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • لاهوتی، مهرداد [1] عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • لطیفی، عاصفه [1] محقق موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران
 • لطیفی، ناصر [1] ، استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • لطیفی، ناصر [1] 3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، استاد گروه زراعت، گرگان، ایران.
 • لطفی چمگاوی، لطفعلی [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد
 • لکزیان، امیر [1] د انشیار گروه علوم خاک د انشکد ه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • لیموچی، کاوه [1] دانشجوی دکتری تخصصی زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • لیموچی، کاوه [1] دکترای زراعت. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
 • لیموچی، کاوه [1] کارشناس ارشد زراعت. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

م

ن

و

ه

ی