راهنمای نویسندگان

راهنمای نحوه نگارش و تدوین  مقالات  

 دانلود فایل راهنما  

دانلود فایل تعهد نامه

دانلود فایل تعارض منافع

نویسندگان با ارسال مقاله به این نشریه اجازه می دهند که پس از تایید مقاله  بصورت رایگان توسط نشریه منتشر شده و در اختیار عموم قرار گرفته وهیچ ادعایی در مورد حقوق مادی و معنوی آن از جهت انتشار نخواهند داشت.

 Ahtuors of papers submited to this journal will give all of their right for public publishing without any restriction. 

 

 نشریه پژوهش های کاربردی زراعی با محوریت ارایه نتایج های کاربردی و دست آوردهای فناورانه که امکان تجاری سازی و ترویج آن ها میسر است انتشار می باید.

رعایت موارد ذیل در تهیه مقالات ضروری است.

(  ارسال همزمان تصویر فرم تعارض منافع و تعهدنامه  مبنی بر عدم ارسال  مقاله  به سایر نشریات که به امضای همه نویسندگان رسیده باشد  الزامی است)

 

 متن مقاله در اندازه A4 با فاصله 5/1 بین خطوط و 5/2 سانتی متر از حاشیه ها با نرم افزار MS-Word (2010) با قلم  بی زر (Bzar) در اندازه 12  تایپ شود. شکل ها و جداول نیز به همین نرم افزار منتقل شوند. عناوین شکل ها و جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی در اندازه 10 با فاصله خط  1 نوشته شوند.

- تعداد صفحات مقاله حداکثر 20 صفحه می باشد.

- کلیه واحدهای اندازه گیری بر اساس سیستم متریک نوشته شود.

- هر مقاله باید شامل بخشهای چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و  بحث، نتیجه گیری;، سپاسگزاری، فهرست منابع و چکیده مبسوط انگلیسی بوده و محتوای آنها متناسب با عنوان هر قسمت باشد.

تبصره  مقالات مروری، معرفی ارقام و فن آوری های جدید از قالب خاص خود پیروری خواهد کرد.

 

-عنوان مقالهکوتاه و معرف کامل موضوع تحقیق بوده، حداکثر 20 کلمه و با قلم بی زر(Bzar) ا ندازه 14 نوشته شود.

- صفحه مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان ( نام و نام خانوادگی و درجه علمی)،

آدرس پستی و الکترونیکی، تلفن تماس، نام نویسنده مسئول به زبان فارسی و سپس عنوان انگلیسی مقاله، نام و نام خانوادگی,

درجه علمی و آدرس نویسندگان به زبان انگلیسی بدون شماره صفحه  نوشته شوند .

- درصفحه نخستعنوان مقاله به فارسی، چکیده فارسی و کلمات کلیدی بدون ذکر نام نویسندگان آورده شوند.

- چکیده فارسی  حداکثر 250 کلمه و در یک پاراگراف نوشته شود.

- کلمات کلیدی در انتهای چکیده و حداکثر شش کلمه آورده شوند. کلمات کلیدی نباید در عنوان مقاله وجود نداشته باشند.

- درمتن مقاله نحوه رجوع به منابع بصورت نام خانوادگی  نویسنده  یا نویسندگان و تاریخ انتشار منبع به لاتین باشد. برای این منظور  از ذکر نام  نویسندگان در شروع جمله خودداری و در انتهای جمله داخل پرانتز آورده ارائه شوند :

(Habibpoor, 2012)

برای جداسازی منابع از ; استفاده می شود مثال:

(Garcia et al., 2000; Dewey, 1959; Dawari & Luthra, 1991)

- چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود به صورت نام خانوادگی (سال) نوشته شود و اسامی فارسی نیز باید به لاتین و سال میلادی برگردان شوند. نحوه ارجاع به منابع دارای یک، دو  و  یا چند نگارنده که در ابتدای جمله قرار گیرند به ترتیب زیر انجام گیرد:

Barzegar(2008) Dawari & Luthra(1991), Garcia et al.(2000),

 - جدول هاوشکلها   بصورت چپ چین (شیوه جداول انگلیسی) در دو سطر (سطر اول فارسی و سطر دوم انگلیسی)  و علائم ( سطوح معنی داری و حروف مقایسه میانگین ) بصورت اندیس توان تهیه شده ودر تنظیم جداول از خطوط افقی و عمودی استفاده نشود مگر در بالا و پایین سطر اول جدول و پایین،آخرین سطر آن. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط باشد. عنوان جدول ها و شکل ها باید به فارسی و انگلیسی نوشته شود. داده ها (اعداد)  و نشانه های داخل جدول باید صرفا به انگلیسی نوشته شود. عنوان های افقی و عمودی جدول ها باید بصورت دو زبانه تدوین شوندو داخل شکل ها باید صرفا به انگلیسی تنظیم شوند بطوریکه شکل ها و جدول ها قابل استفاده برای خوانندگان انگلیسی باشد.

 

-  چکیده مبسوط انگلیسی باید در صفحه آخر بصورت زیر تهیه شود

این چکیده بین 600 تا 700 واژه بوده و به تفکیک دارای اجزای زیر باشد:

 

1. Title

2.  Introduction

3. Materials and Methods

4. Results & Discussion

5. Conclusion

6. Acknowledgements

7. Keywords

8. References

 

-         تعداد منابعی که در چکیده مبسوط ارجاع داده می شود 3 منبع از متن مقاله می باشد لازم است بین قسمتهای چکیده مبسوط تناسب منطقی برقرار باشد، %30  مربوط به مقدمه، %20 مواد و روش ها و 50 % به نتایج و بحث و در انتها باشد.

 

فهرست منابع

الف -  کلیه منابع فارسی و انگلیسی به زبان انگلیسی و با قلم Times New Roman  واندازه 12  نوشته شوند. در نوشتن لیست منابع در قسمت فرمت Hanging (تو رفتگی) اندازه 5/0 انتخاب شود.

ب- کلیه منابع فارسی به زبان انگلیسی برگردان شده و در آخر هر منبع، در صورت داشتن خلاصه انگلیسی (In Persian with English Summary)  نوشته شود و در صورت نداشتن خلاصه انگلیسی داخل پرانتز(  In Persian) نوشته شود.

ج- اسامی مجلات باید بصورت کامل نوشته شوند.

نمونه هایی  از نحوه نوشتن فهرست منابع در ذیل آمده است:

-1 مجلات:

Moghaddam, A., and Dehghanpour, Z. 2001. Interrelationship among several stability statistics estimated in maize yield trials.                                 Seed and Plant, 17: 329-338 (In Persian with English Summary ).

 Altieri, M. A. 2002. Agroecology: the science of natural resource management for poor farmers in marginal environments. Agriculture,                  Ecosystems & Environment, 93(1–3), 1-24. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8809(02)00085-3

 -2 کتاب تالیف شده:

Pretty, J. 1995. Regenerating Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Self-Reliance. Earth scan Publications Limited, London.

-3 مقاله یا یک فصل از کتاب تدوین شده

Ison, R. 2008. Systems thinking and practice for action research. In P. Reason and H. Bradbury (Eds.). Handbook of Action Research:                 Participative Inquiry and Practice. Sage Publications, London. p. 139–158.

-4 مقاله در نشریه برخط

Flora, C.B. 2004. Agricultural change and rural development. Rural Development News 27(3):1–3. Available at Web site                                         http://www.ag.iastate.edu/centers/rdev/newsletter/Vol27No3-2004/agchange.html (accessed 5 September 2000).

-5 مقاله یا نوشته از اینترنت مربوط به یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده:

Watson, R.T., Zinyowera, M.C., and Moss, R.H. 2006. IPCC Special Report on The Regional Impacts of Climate Change. An Assessment of            Vulnerability. Intergovernmental Panel on Climate Change. Available at Web site http://www.grida.no/climate/ipcc/regional/index.htm            (accessed 5 September 2007).

-6 مقاله یا نوشته از اینترنت مربوط به یک دانشگاه یا اداره دولتی بدون نام نگارنده:

Food and Agriculture Organization (FAO). 2006. The FAOSTAT Database. Available at Web site http://faostat.fao.org/default.aspx (accessed     5 September 2007).

-7 رساله های تحصیلی:

Khorramdel, S. 2011. Evaluation of the potential of carbon sequestration and Life Cycle Assessment (LCA) approach in different management      systems for corn. PhD Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,Iran (In Persian with English Summary).

-8 کنفرانس ها ی علمی:

Verschwele, A. 2007. Reducing weed infestation in winter wheat by sowing technique. In: Seventh EWRS Workshop on Physical and                  Cultural Weed Control, Salem, Germany, 11–14 March 2007, p. 91–96.

-9 گزارش های علمی:

California Department of  Food and Agriculture. 2004. State organic crop and acreage report. Available at Web site:                                             www.cdfa.ca.gov/is/i&c/docs/2004stateData.pdf (accessed October 2005).

-10 نرم افزار های کامپیوتری:

SAS Institute. 1999. SAS/Stat User’s Guide, Version 8.0. SAS Institute, Cary, NC.

 

لازم است کلیه مقالات بصورت الکترونیک در سایت مجله بارگذاری شوند.

** بر اساس مصوبه هیات تحریریه نشریه پژوهش های کاربردی زراعی به منظور ارتقاء کیفی مقالات نشریه بابت بررسی و انتشار هر مقاله  مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال   در زمان پذیرش نهایی اخذ خواهد شد**

 

شماره حساب نشریه : 471113451 بانک کشاورزی شعبه حافظ مشهد بنام مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی  (شماره شباIR840160000000000471113451 ) 

 مشهد، بلوار شهید کلانتری،مقابل پلیس راه مشهد نیشابور، مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش و منابع طبیعی خراسان رضوی ، دبیرخانه مجلات علمی، دفترمجله پژوهش های کاربردی زراعی

کد پستنی 91735  صندوق پستی : 488

پست الکترونیک : RAAJ@areeo.ac.ir

آدرس اینترنتی : http://aj.areo.ir