دوره و شماره: دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 1-195 
1. عملکرد ارزن مرواریدی تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و مقادیر کود نیتروژن

صفحه 2-9

مینا رستم زا؛ محمدرضا چائی چی؛ محمدرضا جهانسوز؛ احمد علیمددی


2. تخمین پارامترهای ژنتیکی و عمل ژن برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد پنبه(Gossypiumhirsutum)

صفحه 10-17

محمد علی دولتی؛ عمران عمران عالیشاه، عمران عالیشاه؛ عبداله محمدی


3. انتخاب ارقام متحمل به خشکی در جو بهاره

صفحه 18-25

علی سلیمانی؛ مصطفی ولیزاده؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ سعید اهری زاد؛ محمد علی پور


8. بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس در شرایط آب و هوایی سراوان

صفحه 55-62

سید مسعود ضیائی؛ احمد نظامی؛ جعفر ولیزاده؛ مجید جعفری


11. بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آن ها در توده های بابونه آلمانی ). )Matricaria chamomilla L

صفحه 81-90

هادی مهدیخانی؛ حسین زینلی،؛ محمود سلوکی؛ عباسعلی امام جمعه


13. اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

صفحه 101-110

طهماسب حسین پور؛ علی احمدی؛ فریبا محمدی؛ رضا دریکوند


14. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط خلر و جو

صفحه 111-118

ستایش خردمند؛ سهراب محمودی؛ احسان احمدی


15. اثرات فیزیولوژیکی تنش شوری )کلرید سدیم( بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای ژنوتیپ های گندم نان

صفحه 119-126

مسعود بخشایشی قشلاق؛ حمدالله کاظمی اربط؛ داود صادق زاده اهری؛ هاجر بخشایشی قشلاق


18. اثر آبیاری مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه ذرت ) )Zea mays

صفحه 141-147

جعفر نیکبخت؛ مرضیه خنده رویان؛ افشین توکلی؛ مهدی طاهری


20. تجزیه مسیر و رگرسیون ریج عملکرد و اجرای عملکرد سویا تحت رژیم های مختلف آبیاری

صفحه 158-166

بهنام بهتری؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ عادل دباغ محمدی نسب،؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمود تورچی