دوره و شماره: دوره 27، شماره 104، مهر 1393، صفحه 1-179 
توسعه تولید دابل هاپلوئیدها با استفاده از کلشی سین در محیط کشت بساک برنج

صفحه 29-39

10.22092/aj.2014.101581

لیلا خزایی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ علی اکبر عبادی؛ ابوبکر جوهرعلی


اثر نظام های مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد بذر و جذب فسفر در یونجه یکساله رقم رابینسون

صفحه 87-95

10.22092/aj.2014.101682

قباد شعبانی؛ محمد رضا چایی چی؛ محمد رضا اردکانی؛ کاظم خاوازی؛ یورگن فریدل


تأثیر تاریخ کاشت و پی شتیمار بذر بر عملکرد و برخی صف تهای کمی و کیفی رقم اسپیدفید سورگوم

صفحه 113-120

10.22092/aj.2014.101799

امید والامهر؛ مهدی تاج بخش؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ رقیه آقایی اوخچلار؛ محسن رشدی


بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی). )Cichorium intybus L

صفحه 136-141

10.22092/aj.2014.101821

غلامرضا زارعی؛ حسین شمسی محمودآبادی؛ سیدعلی طباطبائی؛ سیدعلیرضا محترم


تاثیر امواج فرا صوتی و میدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان در شرایط مزرعه

صفحه 142-151

10.22092/aj.2014.101822

غزال مرغایی زاده؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت الله فتحی؛ علی رضا ابدالی؛ منصور فربد