دوره و شماره: دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 1-179 
5. توسعه تولید دابل هاپلوئیدها با استفاده از کلشی سین در محیط کشت بساک برنج

صفحه 29-39

لیلا خزایی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ علی اکبر عبادی؛ ابوبکر جوهرعلی


10. بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، خواص کمی و کیفی دانه دو رقم برنج )طارم و شیرودی(

صفحه 69-75

مصطفی یوسفیان؛ بهروز عربزاده؛ صاحب سودایی مشایی؛ یاسر محمدی نشلی


12. اثر نظام های مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد بذر و جذب فسفر در یونجه یکساله رقم رابینسون

صفحه 87-95

قباد شعبانی؛ محمد رضا چایی چی؛ محمد رضا اردکانی؛ کاظم خاوازی؛ یورگن فریدل


15. تأثیر تاریخ کاشت و پی شتیمار بذر بر عملکرد و برخی صف تهای کمی و کیفی رقم اسپیدفید سورگوم

صفحه 113-120

امید والامهر؛ مهدی تاج بخش؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ رقیه آقایی اوخچلار؛ محسن رشدی


18. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی). )Cichorium intybus L

صفحه 136-141

غلامرضا زارعی؛ حسین شمسی محمودآبادی؛ سیدعلی طباطبائی؛ سیدعلیرضا محترم


19. تاثیر امواج فرا صوتی و میدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان در شرایط مزرعه

صفحه 142-151

غزال مرغایی زاده؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت الله فتحی؛ علی رضا ابدالی؛ منصور فربد


22. تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum

صفحه 165-172

حسین آرویی؛ محبوبه ناصری؛ سید حسین نعمتی؛ محمد کافی


23. بررسی برخی از شاخص های رشد در کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ

صفحه 173-179

غلامرضا رحیمی درآباد؛ مرتضی برمکی؛ رئوف سید شریفی