دوره و شماره: دوره 27، شماره 105، دی 1393، صفحه 1-195 
تخمین پارامترهای ژنتیکی و عمل ژن برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد پنبه(Gossypiumhirsutum)

صفحه 10-17

10.22092/aj.2014.103050

محمد علی دولتی؛ عمران عمران عالیشاه، عمران عالیشاه؛ عبداله محمدی


انتخاب ارقام متحمل به خشکی در جو بهاره

صفحه 18-25

10.22092/aj.2014.103051

علی سلیمانی؛ مصطفی ولیزاده؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ سعید اهری زاد؛ محمد علی پور


اثرات فیزیولوژیکی تنش شوری )کلرید سدیم( بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای ژنوتیپ های گندم نان

صفحه 119-126

10.22092/aj.2014.103359

مسعود بخشایشی قشلاق؛ حمدالله کاظمی اربط؛ داود صادق زاده اهری؛ هاجر بخشایشی قشلاق


تجزیه مسیر و رگرسیون ریج عملکرد و اجرای عملکرد سویا تحت رژیم های مختلف آبیاری

صفحه 158-166

10.22092/aj.2014.103367

بهنام بهتری؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ عادل دباغ محمدی نسب،؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمود تورچی