دوره و شماره: دوره 27، شماره 102، فروردین 1393، صفحه 1-212 
بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین های نوترکیب جو

صفحه 61-70

10.22092/aj.2014.100930

مرتضی براتی؛ رضا امیری؛ محسن ابراهیمی؛ محمد رضا نقوی؛ حمید رضا نیکخواه


تأثیر رژیم های کم آبیاری و تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانة اسفرزه گوش

صفحه 82-91

10.22092/aj.2014.100933

مجید پوریوسف؛ داریوش مظاهری؛ محمد رضا چائی چی؛ اصغر رحیمی؛ علی اشرف جعفری


تأثیر زمان‌ آبیاری و مصرف کود شیمیایی و آلی بر مرفولوژی و عملکرد گندم چمران

صفحه 110-117

10.22092/aj.2014.100936

معصومه نمروری؛ قدرت اله فتحی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد حسین قرینه؛ سیروس جعفری