دوره و شماره: دوره 27، شماره 103، تیر 1393، صفحه 1-198 
مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام توتون (Nicotiana tabacum L.)

صفحه 29-37

10.22092/aj.2014.101202

فاطمه منصورقناعی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی؛ مرداویج شعاعی دیلمی


اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و صفات زراعی در چهار رقم جدید آفتابگردان

صفحه 69-75

10.22092/aj.2014.101207

زهره امامی بیستگانی؛ سید عطاءا... سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ سعید خلیل عالمی؛ غلامحسین شیر اسماعیلی