معرفی رقم جدید برنج ستایش، جهت کشت در مناطق سرد و معتدل سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، سازمان تحقیقات آموزش

10.22092/aj.2023.358343.1599

چکیده

با توجه به کوتاه بودن طول دوره رشد در مناطق سرد، و دیررسی، ورس شدید، ریزش دانه، و عملکرد پایین ارقام محلی برنج، دستیابی به رقم جدید پرمحصول کمی و کیفی و سازگار و پایدار در مناطق سردسیر اهمیت می‌یابد. رقم جدید برنج ستایش (لاین 53 ؛(HURI 353) با شجره SZARVASI 70/SHIMOKITA/UNGGI در طی سال‌های 98-1387 و از طریق انتخاب مستقیم براساس صفات مطلوب زراعی گزینش، ارزیابی و معرفی شد. این لاین در طول تمامی آزمایشات مقایسه عملکرد همواره جزو لاین‌های برتر بود. همچنین این لاین با بروز عملکرد برتر نسبت به شاهد چمپای محلی (با متوسط عملکرد 2/4 تن در هکتار) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد واقع در چم‌خانی و دیگر مناطق مانند چیتاب، پاتاوه، سررود جنوبی، سررود شمالی و حومه یاسوج ، و با ویژگی‌های متحمل به سرما، زودرسی، مقاوم به ورس و بیماری بلاست و پوسیدگی طوقه به عنوان یکی از لاین‌های امیدبخش وارد آزمایشات سازگاری گردید. براساس نتایج تجزیه واریانس مرکب آزمایشات سازگاری و پایداری در مناطق چیتاب، پاتاوه، سررود جنوبی، سررود شمالی و حومه یاسوج ، لاین 53 با متوسط عملکرد 33/7 تن در هکتار رتبه اول را در بین تمامی لاین‌های مورد بررسی به خود اختصاص داد. لاین 53 با دارا بودن عملکرد بالا، بالاترین پایداری عملکرد در مناطق مورد بررسی و ویژگی‌های کمی و کیفی بسیار مناسب دانه، در سال 1400 به عنوان رقم ستایش به جامعه کشاورزی معرفی شد.

کلیدواژه‌ها