دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 135، مقالات، دی 1401، صفحه 1-200