دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 134، مقالات، مرداد 1401، صفحه 1-200 
اثر روش های کشت نشایی و بذری بر صفات زراعی کلزای زمستانه در زمان های مختلف انتقال نشاء در منطقه کرج

صفحه 34-16

10.22092/aj.2022.351216.1491

حمید جباری؛ اسداله زارعی سیاه بیدی؛ هرمز اسدی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ نادیا صفوی فرد؛ محمدباقر ولی پور


اثر محلول پاشی کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر عملکردگیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط کم آبیاری

صفحه 71-54

10.22092/aj.2022.357490.1585

سیدعلی مروت؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کوروش شجاعی نوفرست؛ علیرضا سوهانی دربان؛ منصور صلاتی