اثر روش های کشت نشایی و بذری بر صفات زراعی کلزای زمستانه در زمان های مختلف انتقال نشاء در منطقه کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

3 دکتری زراعت، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

این بررسی به منظور ارزیابی صفات زراعی در کشت نشایی و رایج کلزا در تاریخ‌های کشت تاخیری در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به مدت دو سال زراعی (97-1396 و 98-1397) اجرا شد. این بررسی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل کشت بذر کلزا رقم زمستانه احمدی در 15 مهر ماه (شاهد)، انتقال نشای دوبرگی در تاریخ‌های 25 مهر، 10 آبان و 20 آبان و انتقال نشای چهاربرگی در تاریخ‌های 25 مهر، 10 آبان و 20 آبان بود. بیشترین عملکرد و درآمد خالص تولید دانه از تیمار کشت بذر در تاریخ 15 مهرماه به ترتیب 3495 کیلوگرم در هکتار و 1/61 میلیون ریال در هکتار حاصل شد. در بین تیمارهای کشت نشایی مورد مطالعه، بیشترین عملکرد دانه در تیمار انتقال نشای چهاربرگی در 25 مهرماه به میزان 3332 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه در تیمار انتقال نشای دوبرگی در 20 آبان ماه به میزان 1685 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد که به-ترتیب 7/4 و 8/51 درصد کاهش عملکرد نسبت به کشت بذری را نشان می‌دهد. نتایج این بررسی نشان داد که انتقال نشای ارقام زمستانه کلزا در مرحله دوبرگی مناسب نیست و نشای کلزای زمستانه باید حداقل چهاربرگ کامل داشته باشد. همچنین انتقال دیرهنگام نشای کلزا به مزرعه در مناطق معتدل سرد سبب کاهش چشمگیر عملکرد دانه در مقایسه با کشت بذری کلزا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها