بررسی اثرات تراکم بوته و کود بیولوژیک بر خصوصیات زراعی ، عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام تجاری سه گونه ارزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ، ایران

4 گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر به دلیل تغییر شرایط اقلیم و آب‌وهوا کاشت گیاه ارزن از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است، لذا پژوهش و تحقیق بر روی کمیت و کیفیت ارزن‌ها حائز اهمیت می باشد. به منظوربررسی اثر تراکم و کود بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ارزن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان مشهد در سال1399 انجام گرفت. تراکم‌های مختلف ارزن در سه سطح (300، 400 و 500 هزار بوته در هکتار ) و کود بیولوژیک در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد کود بیولوژیک) و سه رقم ارزن ( ارزن معمولی رقم پیشاهنگ(Panicum miliaceum var.pishahang) و ارزن دم روباهی رقم باستان(var.Bastan Setaria italica) و ارزن مرواریدی رقم مهران (Pennisetum glaucum var.Mehran)) تیمارهای آزمایش بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم و تراکم بوته بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار است. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 1/4474 کیلوگرم در هکتار متعلق به رقم مهران در تراکم 400 هزار بوته در هکتار وکمترین آن مربوط به رقم پیشاهنگ درتراکم 400 هزار بوته در هکتار با میانگین 5/2321 کیلوگرم در هکتار بود . افزایش عملکرد در تراکم 400 هزار بوته در هکتار در رقم مهران نسبت به دو رقم دیگر ناشی از 14 درصد شاخص برداشت بیشتر بود. شاخص برداشت بیشتر در رقم مهران را می‌توان به 10روز دوره پر شدن طولانی‌تر دانه این رقم نسبت به دو رقم دیگر نسبت داد.

کلیدواژه‌ها