تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با استفاده از روش فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دکترای اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 دکتری زراعت، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

4 دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.

چکیده

فراتحلیل روشی است که به جمع بندی و ترکیب نتایج مستقل حاصل از تعداد مقالات مختلف می پردازد، که در نتیجۀ آن می‌توان گفت که در مجموعه ای از مطالعات چه نتیجه ای حاصل شده است، بدین منظور این بررسی با عنوان فراتحلیل اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی ذرت انجام شد. نمونه تحقیق شامل جمع آوری مقالات از سایت Sid بود که در مجموع 13 مقاله از بین 61 مقاله انتخاب شد. در این بررسی چهار صفت مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر استاندارد شده اندازه در خصوص تاثیر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک در هر چهار تیمار مقایسه شده معنی دار بود (001/0 > P). یادآوری می‌شود که اندازه اثر برای هر صفت اختلاف میانگین تیمارتنش خشکی از میانگین تیمار شاهد (بدون تنش) می باشد، بنابراین مقادیر مثبت آن نشان دهنده بالاتر بودن میانگین تیمار دارای تنش خشکی از تیمار شاهد است. یافته های این پژوهش نشان داد که علیرغم مطالعات فراوان در رابطه با تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در کشور، نتایج حاصل بسیار متنوع بوده و از پراکندگی زیادی برخوردار است. این موضوع باعث شده است هنوز اثر دقیق تنش خشکی بخصوص بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هنوز مشخص نباشد. فراتحلیل بعنوان یک روش قدرتمند آماری ابزار مناسب و دقیقی را برای تلفیق نتایج آزمایشات مستقل فراهم نمود و دامنه های مشخصی را برای تاثیر تنش خشکی به خصوص بر کمیت ذرت معین ساخت.

کلیدواژه‌ها