بررسی عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی دو لاین جدید ارزن مرواریدی در مقایسه با رقم باستان در مزارع استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار پژوهش بخش تحقیقات بخش تحقیقات زراعی و با غی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش

2 کارشناس ارشد مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی گلستان

چکیده

به منظور بررسی عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی دو لاین جدید ارزن مرواریدی (KPM1 و KPM4) در مقایسه با رقم باستان، این تحقیق در سال 1395 در دو آزمایش جداگانه در دو منطقه (مینودشت و گمیشان) اجرا شد. آزمایش در سه سطح با فاصله خطوط کاشت 60 سانتی‌متر رو ی پشته و تراکم 238000 بوته در هکتار اجرا گردید. کشت اواخر خرداد ماه بلافاصله بعد از برداشت محصول اصلی انجام ‌شد. طول خطوط کاشت 66/66 متر و تعداد خطوط کاشت در هر تیمار 50 پشته بود که برداشت در سطح 2000 متر مربع برای هر تیمار صورت گرفت. برای ثبت صفات هر لاین و رقم ده بار کادر اندازی ‌شد و ده بوته برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آماری برداشت شد. نتایج حاکی از آن است که تولید علوفه تر لاین جدید ارزن مرواریدیKPM1، نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی دار داشت، عملکرد علوفه تر لاین جدید ارزن مرواریدیKPM1 ، 04/25 تن در هکتار بود که 24/2 درصد نسبت به تیمار شاهد، با عملکرد 46/24 درصد برتری دارد. مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک نیز بیانگر تفاوت معنی دار آماری است. علوفه خشک لاین جدید ارزن مرواریدیKPM1 (68/6 تن در هکتار) با افزایش 51/17 درصدی نسبت به رقم شاهد با عملکرد 01/5 تن در هکتار برتری نشان داد و درصد افزایش عملکرد علوفه تر (63/28 تن در هکتار) و علوفه خشک(41/7 تن در هکتار) لاین KPM4 در مقایسه با رقم باستان بترتیب 15 و 32 درصد بود. ضمنا اختلاف عملکرد دانه لاین های جدید با شاهد معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها