اثر محلول پاشی کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر عملکردگیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط کم آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گرایش زراعت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه علوم کشاورزی، مشهد، ایران

2 گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

4 4. استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه علوم کشاورزی، مشهد، ایران

5 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر ویژگی های رشد رویشی و غده سیب زمینی و اثر محلول پاشی کیتوزان و سالیسیلیک اسید بر‌عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سیب‌زمینی آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در منطقه فریمان درسال زراعی 99-1398 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح آبیاری (60، 80 و 100 درصد نیاز آبی) و محلول پاشی کیتوزان و سالیسیلیک اسید (شاهد، 2 گرم در لیتر کیتوزان، 0.5 گرم در لیتر سالیسیلیک اسید و ترکیب کیتوزان و سالیسیلیک اسید) بود. سطوح آبیاری در پلات‌های اصلی و تیمارهای محلول پاشی در تیمارهای فرعی قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که با کاهش حجم آبیاری به میزان 20% نیاز آبی نیز میتوان به عملکردی مشابه با عملکرد در شرایط آبیاری کامل دست یافت. میزان پرولین برگ در شرایط تنش ملایم (80 درصد آبیاری) تحت تاثیر محلول پاشی با کیتوزان قرار گرفت به نحوی که غلظت این اسید آمینه تحت تاثیر محلول ‌پاشی با مخلوط سالسیلیک اسید و کیتوزان به بیش از دو برابر افزایش یافت. محلول پاشی کیتوزان و سالیسیلیک اسید بصورت مجزا و یا بصورت ترکیبی در تیمارهایی که تحت کم آبیاری به میزان 20 و 40 درصد قرار گرفتند نیز باعث حفظ غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شدند. با توجه به نتایج این آزمایش می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که اگرچه این ترکیبات نقش قابل توجهی در تقابل گیاه سیب‌زمینی با شرایط کم‌آبیاری دارد اما زمان و دز مصرف آن نیاز به تحقیقات دقیق‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها