بررسی تأثیر تاریخ کاشت هیبریدهای گروه‌های مختلف رسیدگی ذرت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در منطقه همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

10.22092/aj.2022.358124.1597

چکیده

آزمایش حاضر به‌صورت کرت‌های خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان انجام گردید. چهار تاریخ کاشت 1 خرداد، 20 خرداد، 10 تیر و 30 تیر در کرت‌های اصلی و هفت هیبرید شامل سه هیبرید زودرس (201KSC، 260 KSCو 400KSC)، دو هیبرید میان‌رس (647 KSC و 678BC) و دو هیبرید دیررس (703KSC و 704KSC) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. با توجه به اینکه وقوع سرمای شدید پاییزه در نیمه دوم آبان ماه، مانع از برداشت به موقع علوفه هیبریدهای با دوره رشد طولانی 703KSC و 704KSC کشت شده در تاریخ کاشت چهارم گردید، صرفاً داده‌های حاصل از تاریخ‌های کاشت اول تا سوم مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب به میزان 60008 و 18595 کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت اول مشاهده شد و با تأخیر در زمان کاشت، عملکرد تر و خشک روندی کاهشی نشان داد. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب به میزان 71322 و 21527 کیلوگرم در هکتار متعلق به هیبرید دیررس 703KSC با دوره رشد 109 روزه بود. اگرچه هیبریدهای 201KSC، 260 KSC و 400KSC کمترین مقادیر دوره رشد، عملکرد تر و خشک را داشتند، ولی از مقادیر بالای پروتئین خام و نسبت وزن بلال به بوته بهره‌مند بودند. پیشنهاد می‌شود که در صورت به تأخیر افتادن زمان کاشت ذرت سیلویی در منطقه همدان و مناطق با اقلیم مشابه، کشت هیبریدهای زودرس بخصوص هیبرید400KSC ، در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها