تأثیر تنش آبی بر میزان جذب برخی عناصر غذایی در بابونه آلمانی ). )Matricaria chamomilla L

دوره 28، شماره 106، فروردین 1394، صفحه 1-7

10.22092/aj.2015.105662

علیرضا پیرزاد؛ محمد رضا شکیبا؛ سعید زهتاب سلماسی؛ سیدابوالقاسم محمدی


تأثیر اسیدی شدن شدید خاک بر قابلیت جذب عناصر غذایی خاک و رشد ذرت ). )Zea mays

دوره 28، شماره 107، تیر 1394، صفحه 1-7

10.22092/aj.2015.105679

الهیار خادم؛ احمد گلچین؛ اصغر مشهدی جعفرلو؛ اسماعیل زارع؛ الهام ناصری


تاثیر خاصیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر قدرت جوانه زنی و رویش بذور کلزا

دوره 29، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-5

10.22092/aj.2016.109254

زهرا ایرانشاهی؛ محمد حسین قرینه؛ منصور فربد


بررسی مقادیر کود نیتروژن و فاصله کاشت بر ویژگیهای زراعی لاین 8615 برنج

دوره 29، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-8

10.22092/aj.2016.112582

یوسف نیک نژاد؛ محمد حسین زمانی؛ الهیار فلاح؛ مرتضی نصیری


بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور

دوره 30، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-18

10.22092/aj.2018.109088.1113

زینب بایگی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ احمد جعفرنژاد


بررسی اثر مقدار نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن ارقام جو در شرایط مشهد و دامغان

دوره 30، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-13

10.22092/aj.2018.110384.1176

فرزد فنودی؛ حمید رضا خزاعی؛ محمد کافی؛ مرتضی گلدانی


اثرات کاربرد و روش مصرف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-10

10.22092/aj.2018.109890.1138

حسین زاهدی؛ سیف الله اسماعیل پور نیازی


ارزیابی تنوع بخشی از ذخایر ژنتیکی برنج ایرانی و خارجی بر اساس صفات مورفولوژیک

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-18

10.22092/aj.2018.101495.1018

حیدر عزیزی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اکبر عبادی


اثر سطوح آبیاری بر اساس ظرفیت زراعی بر صفات فیزیولوژیکی و زراعی چهار رقم کدوی پوست کاغذی(Cucurbita pepo L.)

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-20

10.22092/aj.2018.120804.1258

محمد زینالی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ پرویز مرادی؛ فرید شکاری


بررسی اثر روش‌های مختلف کشت بر شاخص‌های رشد سیب‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود سولفات پتاسیم

دوره 32، شماره 02، تیر 1398، صفحه 1-24

10.22092/aj.2019.121820.1296

فهیمه فریدی مایوان؛ مجید جامی الاحمدی؛ سید وحید اسلامی؛ کوروش شجاعی نوفرست


ارزیابی تحمل به سرما در منابع ژنتیکی گیاهان علوفه‌ای یک‌ساله در اقلیم سرد

دوره 32، شماره 03، مهر 1398، صفحه 1-17

10.22092/aj.2019.121331.1274

محمدرضا عباسی؛ عبداناصر مهدیپور؛ سید علیرضا بهشتی؛ حمید رضا شریفی


تأثیر کودهای دامی و گوگرد بر میزان جذب عناصر غذایی توسط ذرت (Zea mays L)

دوره 27، شماره 103، تیر 1393، صفحه 2-11

10.22092/aj.2014.101198

الهیار خادم؛ احمد گلچین؛ اسماعیل زارع


اثر مدت زمان و غلظت تیمار کلشی سین برفراوانی تولید برنج دابل هاپلویید

دوره 27، شماره 104، مهر 1393، صفحه 2-8

10.22092/aj.2014.101537

غلامرضا بخشی خانیکی؛ علی اکبر عبادی؛ محمود صیادی