ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در واکنش به محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی در شرایط تنش کم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران

چکیده

به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی دانه ذرت رقم سینگل کراس 704 در واکنش به محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی در شرایط تنش کم آبی، آزمایشی در سال زراعی 1395 در شهرستان اهواز به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید. تیمارهای آزمایش شامل تنش کم آبی در سه سطح (60، 90 و 120) میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A در کرت‌های اصلی و محلول‌پاشی کود کامل ریزمغذی در سه سطح (عدم محلول‌پاشی، محلول‌پاشی دو در هزار و محلول‌پاشی پنج در هزار) در کرت‌های فرعی بودند. نتایج نشان داد که تنش کم آبی و محلول-پاشی عناصر ریزمغذی تأثیر معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال، شاخص کلروفیل، درصد آهن و روی دانه دارد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب با میانگین (8/5750 کیلوگرم در هکتار) و (3/4140 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 60 و120 میلی‌متر تبخیر از تشت بدست آمد. در این آزمایش محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی موجب افزایش به ترتیب 29 و 31 درصدی آهن و روی دانه گردید. براساس نتایج حاصل از این آزمایش به منظور دست‌یابی به حداکثر عملکرد پروتئین و دانه، کشت گیاه ذرت با محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی روی و آهن به میزان دو در هزار در تیمار 60 میلی‌متر تبخیر مناسب پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها