دوره و شماره: دوره 32، شماره 04 - شماره پیاپی 125، مقالات، اسفند 1398، صفحه 1-150 
تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و ژنوتیپ پایدار در ارقام و لاینهای امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تجزیه گرافیکی GGE بای پلات

صفحه 91-108

10.22092/aj.2019.121709.1295

حسین زینل زاده تبریزی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ حمیدرضا ذاکرین؛ میترا خیبری