دوره و شماره: دوره 32، شماره 04 - شماره پیاپی 125، مقالات، زمستان 1398، صفحه 1-150 
4. بررسی واکنش برخی ژنوتیپ های کلزا به تنش خشکی

صفحه 59-75

اسداله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی زاد


6. تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و ژنوتیپ پایدار در ارقام و لاینهای امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تجزیه گرافیکی GGE بای پلات

صفحه 91-108

حسین زینل زاده تبریزی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ حمیدرضا ذاکرین؛ میترا خیبری