اثرترکیبات‌آلی، نانوذرات آهن و روی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد و جذب عناصرغذایی درگوجه-فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 دانشیار علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک وآب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی ، مشهد

چکیده

چچکیده
به‌منظور بررسی اثرات نانواکسید آهن، نانو اکسید روی، ترکیبات آلی ورمی‌کمپوست و اسیدهیومیک برعملکرد و جذب برخی از عناصرغذایی در گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. عامل اول، ترکیبات‌آلی در سه سطح: صفر، 5 تن در هکتار ورمی‌کمپوست و 5 کیلوگرم در هکتار اسیدهیومیک، و عامل های دوم و سوم، نانوذرات اکسیدآهن و اکسید روی، هر کدام در دو سطح: صفر و 6/2 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه غلظت نیتروژن در برگ به طور معنی داری تحت تاثیر مصرف ورمی‌کمپوست و غلظت نیتروژن در میوه تحت تاثیر مصرف توأم نانواکسید آهن و روی و نیز نانو اکسید روی به تنهایی قرار گرفته، و به حداکثر مقدار رسید. مصرف ورمی‌کمپوست همراه با نانواکسید آهن و روی، غلظت آهن را در برگ و میوه به‌طور معنی‌داری افزایش داد مصرف نانواکسید روی توام با ترکیبات آلی، غلظت روی در میوه را به‌طور معنی‌داری افزایش داد.اثرات متقابل ترکیبات آلی و نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد میوه معنی‌دار شد. با کاربرد نانواکسید روی و ترکیبات آلی، عملکرد میوه 74 درصد ه فزایش یافت و از 620/61 تن در هکتار در تیمار شاهد به 193/107 تن در تیماردارای نانواکسید روی و اسید هیومیک افزایش پیدا کرد. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که نانواکسیدآهن و روی منابع مناسبی برای تامین نیازگیاه گوجه‌فرنگی به این دو عنصر بودند و مصرف نانواکسید روی همراه با اسید هیومیک نیز در افزایش عملکرد میوه گوجه‌فرنگی معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها