دوره و شماره: دوره 32، شماره 03 - شماره پیاپی 124، مقالات، پاییز 1398، صفحه 1-120 
1. ارزیابی تحمل به سرما در منابع ژنتیکی گیاهان علوفه‌ای یک‌ساله در اقلیم سرد

صفحه 1-17

محمدرضا عباسی؛ عبداناصر مهدیپور؛ سید علیرضا بهشتی؛ حمید رضا شریفی