تاثیر تنش قطع آبیاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد دانه کنسروی هیبریدهای ذرت شیرین و فوق شیرین (Zea mays L. var. Saccharata)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

به‌منظور بر‌رسی تاثیر تنش قطع آبیاری بر شش رقم ذرت شیرین (Merit, Chase, KSC.403, KSC.404, (Obsession, Basin در دو مرحله 8 برگی (S1) و پرشدن دانه، (S2) در مقایسه با آبیاری کامل (S0)، آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه پیام نور استان مرکزی، واقع در میلاجرد اجرا گردید و صفات شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت رشد نسبی (RGR)، سرعت جذب خالص (NAR) و عملکرد دانه اندازه‌‌گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین تنوع مشاهده شده بین الگوهای آبیاری مربوط به شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبی و عملکرد دانه بود و ترتیب نزولی S0>S2>S1 برای میانگین صفات اشاره شده، مشاهده شد (P<0.05). همچنین از نظر عملکرد دانه به عنوان مهمترین صفت اقتصادی، با اعمال تنش قطع آبیاری در S1 و S2 به ترتیب کاهش 84/20 و 08/7 درصدی در مقایسه با S0 مشاهده شد. از سوی دیگر ارقام Obsession و Basin بیشرین شاخص‌های رشد و کمترین افت عملکرد را در تیمارهای S2, S1 و S0 در مقایسه با سایر ارقام نشان دادند. در مجموع بر اساس نتایج حاضر شاید بتوان شاخص‌های LAI و RGR را برای شناسایی و انتخاب ارقام ذرت شیرین مقاوم به تنش قطع آبیاری در مراحل رشد رویشی و زایشی، پیشنهاد نمود. همچنین با توجه به محدودیت منابع آبی‌، استفاده از الگوی قطع آبیاری در مرحله پرشدن دانه با افت ناچیز عملکرد دانه در ارقام ذرت شیرین بخصوص ارقام فوق شیرین Obsession و Basin در استان مرکزی، قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها