اثر منابع مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های فیزیولوژیک توتون گرمخانه‌ای در شرایط دیم و آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج

2 1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، دانشجوی دکتری گروه زراعت، گرگان، ایران.

3 استادیار گروه زراعت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

4 3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، استاد گروه زراعت، گرگان، ایران.

چکیده

استفاده از کودهای شیمیایی در بوم‌نظام‌های زراعی نه تنها باعث تخریب ساختار فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک می‌شود، بلکه کیفیت محصول را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و دارای اثرات سوء زیست‌محیطی نیز است. از این‌رو، این تحقیق با هدف بررسی اثر منابع مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه‌ای در دو شرایط دیم و آبی انجام شد. آزمایش در قالب پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات تیرتاش در سال 1394 اجرا شد. تیمارهای کودی در هشت سطح شامل شاهد (عدم مصرف کود)؛ کاربرد 100 درصد کود شیمیایی توصیه شده؛ کاربرد 10 تن کود گاوی در هکتار؛ کاربرد 30 تن کود گاوی در هکتار؛ کاربرد 450 کیلوگرم کود مرغی غنی‌شده در هکتار؛ کاربرد 650 کیلوگرم کود مرغی غنی شده در هکتار؛ کاربرد 850 کیلوگرم کود مرغی غنی‌شده در هکتار و کاربرد 650 کیلوگرم مرغی غنی‌شده در هکتار + 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار بود. نتایج نشان داد که عملکرد و شاخص‌های اقتصادی در کشت آبی و دیم تحت اثر تیمار کودی قرار گرفتند. در کشت دیم حداکثر عملکرد و درآمد خالص برای تیمار کود مرغی 650 کیلوگرم به‌علاوه 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار بود. لذا، از نظر اقتصادی در شرایط کشت آبی بهترین تیمار کود گاوی 10 تن در هکتار بود. بهترین تیمار کودی در کشت دیم و آبی ترکیب کودی کاربرد 650 کیلوگرم مرغی غنی‌شده در هکتار + 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار بود که منجر به بالاترین میزان عملکرد کمی و کیفی شد.

کلیدواژه‌ها