تاثیر منابع نیتروژن زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت(Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار, گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر منابع نیتروژن زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی بصورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان 1395 در منطقه اهواز اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کود نیتروژن در سه سطح صفر، 60 و 120 کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره در کرت های اصلی و کودهای زیستی نیتروژنه شامل ازتوباکتر، نیتروکارا و عدم مصرف کود زیستی در کرت های فرعی بود. نتایج نشان داد که کود شیمیایی و کود زیستی نیتروژنه تاثیر معنی‌داری بر کلیه صفات مورد مطالعه شامل تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و درصد پروتئین داشت. تاثیر برهمکنش کود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و درصد پرتئین معنی دار ولی بر سایر صفات تاثیر معنی‌دار نداشت. بیش ترین عملکرد دانه و درصد پروتئین مربوط به تیمار تلفیقی120 کیلوگرم در هکتار کودشیمیایی نیتروژن و کود زیستی نیتروکارا حاصل شد که از لحاظ آماری اختلاف معنی‌دار با شرایط مصرف تلفیقی 120 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی نیتروژن و کود زیستی ازتوباکتر نداشت. نتایج کلی نشان داد که در شرایط این آزمایش، مصرف نیتروژن از طریق شیمیایی و یا زیستی در افزایش عملکرد کمی و کیفی ذرت تاثیر دارد و بیشترین تاثیر در شرایط مصرف 120 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی نیتروژن توام با مصرف کود زیستی نیتروکارا و یا ازتوباکتر حاصل شد.

کلیدواژه‌ها