دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 130، مقالات، خرداد 1400، صفحه 1-200 
ارزیابی میزان اعاده‌کنندگی باروری و هتروزیس برخی از ژنوتیپ‌های برنج

صفحه 93-107

10.22092/aj.2021.351486.1498

عمار قلی‌زاده قرا؛ غفار کیانی؛ قربانعلی نعمت زاده قراخیل؛ حمید نجفی زرینی