دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 132، مقالات، آبان 1400، صفحه 1-200 
بررسی روابط بین صفات و ارزیابی پتانسیل تولید در منابع ژنتیکی باریک برگ علوفه ای بانک ژن گیاهی ملی

صفحه 120-97

10.22092/aj.2022.127455.1426

محمد رضا عباسی؛ مجیدرضا کیانی؛ عبدالناصر مهدیپور؛ صدیقه آناهید؛ سید علیرضا بهشتی