دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 133، مقالات، بهمن 1400، صفحه 1-200 
اثر سطوح نیتروژن و فسفر بر رشد و عملکرد گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) به تغییر فواصل ردیف کاشت در جیرفت

صفحه 143-119

10.22092/aj.2022.355437.1556

زهرا غربائی طغرکان؛ احمد آئین؛ غلامرضا افشارمنش؛ سید محمد علوی سنی؛ محمد حسن شیرزادی