بررسی تأثیر مصرف تلفیقی کودهای دامی، شیمیایی و ورمی کمپوست برخصوصیات کمی و کیفی لوبیای محلی(Phaseolus vulgaris L.) در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان جهاد کشاورزی، گیلان، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده علوم کشاورزی- دانشگاه گیلان

چکیده

به‌منظور بهبود مدیریت حاصلخیزی خاک و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیای محلی(پاچ باقلا)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد عملکرد دانه با سایر تیمارها به ‌جز تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری نداشت. بیش‌ترین ارتفاع نخستین غلاف از زمین (17.08 سانتی‌متر) از کود شیمیاییNPK و کمترین آن با تیمار شاهد و 50% NPK+ 5 تن در هکتار کود دامی (8.83 سانتی‌متر) به دست آمد. بیش‌ترین غلاف در بوته (66/7 عدد) در تیمار کود شیمیایی NPK بود که با تیمارهای 5 تن در هکتارکود دامی + 5 تن در هکتار ورمی‌کمپوست و شاهد اختلاف معنی‌داری داشت. نتایج عملکرد کیفی نیز نشان داد که پروتئین دانه با سایر تیمارها به ‌جز تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری نداشت. بیش‌ترین میانگین درآمد ناخالص در تیمارهای ورمی‌کمپوست و کود گاوی به ترتیب 748550 و 697565 هزار ریال در هکتار و بیش‌ترین میانگین سود حاصل از کشت نیز متعلق به تیمارهای ورمی‌کمپوست و کود گاوی به ترتیب 664050 و 625565 هزار ریال در هکتار به‌دست آمد. با توجه به نتایج این آزمایش به منظور افزایش کمی، کیفی و درآمد خالص گیاه لوبیای محلی، تیمار کود ورمی کمپوست نسبت به بقیه تیمارها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها