ارزیابی پاسخ برخی ارقام جدید سیب‌زمینی به کشت‌های پاییزی و زمستانی در مناطق گرمسیری جنوب استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت

2 رئیس و استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

4 دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوورزی

چکیده

این تحقیق به‌منظور معرفی ارقام جدید سازگار با کاشت در پاییز و زمستان در مناطق گرمسیر جنوب استان کرمان انجام شد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار به‌مدت دو سال زراعی اجرا شد. فصل کشت در دو سطح (پاییز و زمستان) به‌عنوان فاکتور اصلی و ارقام سیب‌زمینی در 10 سطح شامل کنکوردیا، اوتاوا، جورجینا، ریبرا، کرونادا، کولومبا، سیلوانا، چلنجر، آتوسا و سانته به‌عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میانگین وزن غده قابل فروش در بوته از رقم کولومبا در کشت پاییزی سال اول و رقم اتاوا در کشت زمستانی در هر دو سال حاصل شد. کمترین درصد وزنی غده‌های غیر‌قابل فروش مربوط به رقم کولومبا در کشت پاییزی سال اول و کشت زمستانی سال دوم بود. وزن غده قابل فروش در بوته، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک در هردو سال آزمایش، همبستگی مثبت و معنی‌داری با عملکرد قابل فروش داشتند. ارقام کولومبا، اتاوا و سانته در کشت پاییزی سال اول به ترتیب با عملکرد قابل فروش 23/44، 19/44 و 94/42 تن در هکتار و در سال دوم با 35/42، 65/40 و 37/40 تن در هکتار برتر از سایر ارقام بودند. هم‌چنین در کشت زمستانی ارقام اتاوا و کولومبا با تولید 1/46 و 36/42 تن در هکتار در سال اول و 4/48 و 02/43 تن در هکتار در سال دوم، برتر بودند. بنابراین ارقام کولومبا، اتاوا و سانته برای کاشت پاییزی و ارقام اتاوا و کولومبا برای کشت زمستانی در مناطق گرمسیر جنوب کرمان، توصیه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها