بررسی تاثیر شوری آب، محلول‌پاشی کلات و نانو اکسید روی و اثر متقابل آن‌ها بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر شوری آب، محلول‌پاشی کلات و نانو‌اکسید روی و اثر متقابل آن‌ها بر عملکرد و اجزای‌عملکرد ارقام جو، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل‌تصادفی با توزیع بلوک‌های خرد شده با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات شوری و زهکشی رودشت اصفهان در سال‌های زراعی93-1391 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کیفیت آب‌آبیاری در سه سطح (2، 10 و 18 دسی زیمنس بر متر)، محلول‌پاشی کود روی (نانو اکسید روی، کلات روی، مخلوط کلات روی و نانو اکسید‌روی و عدم محلول‌پاشی روی) و سه رقم مختلف جو (موروکو، نصرت و خاتم) بودند. نتایج نشان داد با افزایش شوری آب آبیاری عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاهش یافت. محلول پاشی کلات روی، تعداد سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه را افزایش داد. اثر متقابل سه گانه (شوری*محلول‌پاشی*رقم) بر همه صفات در دو سال آزمایش (بجز تعداد دانه در سنبله در سال اول) معنی‌دار و برش دهی انجام شد. با افزایش سطح شوری تا 10 دسی زیمنس‌برمتر، مخلوط نانو اکسید‌روی و کلات‌روی (در سال اول) و کلات-روی (در سال دوم) تاثیر مثبت بر عملکرد دانه ارقام جو داشت. در شوری 18 دسی زیمنس‌برمتر، عدم محلول پاشی در سال اول و محلول پاشی کلات‌روی در سال دوم مناسب‌ترین تیمار از نظر عملکرد دانه بود. با توجه به اینکه سال دوم پژوهش به شرایط نرمال (از نظر آمار سالیانه درازمدت هواشناسی) نزدیک‌تر بوده و واقعی‌تر به نظر می‌رسد، کاربرد کلات روی، بهترین توصیه برای داشتن عملکرد مناسب دانه است.

کلیدواژه‌ها