ارزیابی عملکرد کمی و کیفی در نتاج حاصل از تلاقی بین طالبی و خربزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

2 مربی پژوهش در بخش تحقیقات کشت گلخانه ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و

چکیده

به‌منظور ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد جمعیت پیشرفته حاصل از انجام تلاقی و گزینش دوره‌ای در دو جمعیت پایه طالبی سمسوری و خربزه سوسکی زرد و مقایسه آن با دو رقم طالبی (سمسوری و شاه‌آبادی) و دو رقم خربزه (سوسکی زرد و جاجو) در سه منطقه ورامین، اصفهان و گلستان، پژوهشی دوساله (1398-1397) با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تأثیر منطقه بر صفات عملکرد، تعداد میوه و درصد مواد جامد محلول میوه در سطح یک درصد معنی‌دار بود. برهمکنش ژنوتیپ و مکان بر صفات تعداد میوه و ضایعات میوه در سطح یک درصد ازنظر آماری معنی‌دار بود. تجزیه مرکب داده‌ها نشان داد عملکرد و تعداد میوه در بوته در جمعیت دو رگ به ترتیب برابر 20/16 تن در هکتار و 34/2 عدد بود که با عملکرد و تعداد میوه در بوته طالبی سمسوری (32/15 تن و 07/2 عدد) تفاوت معنی‌داری نداشت. درصد ضایعات میوه میوه دو رگ تولیدشده پس از 6 و 9 روز نگهداری به ترتیب 3/3 و 5/10 درصد بود که به‌طور معنی‌دار کمتر از درصد ضایعات میوه طالبی‌ سمسوری و شاه‌آبادی و همچنین خربزه جاجو بود. دو رگ حاصل از تلاقی طالبی و خربزه، ازنظر ویژگی‌های مهمی مثل عملکرد و تعداد میوه با جمعیت‌هایی مثل طالبی سمسوری برابری می‌کند و حتی در برخی از صفات مثل درصد مواد جامد محلول (58/10) از آن برتر است بنابراین می‌تواند پس از آزمایش‌های تکمیلی به‌عنوان یک رقم معرفی شود.

کلیدواژه‌ها