بررسی امکان کشت ارقام دیررس برنج از طریق خزانه گیری زیر پلاستیک در منطقه لردگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

2 بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

چکیده

چون در آزمایشات قبلی، کوتاه بودن فصل رشد در منطقه لردگان برای ارقام برنج رایج در شمال کشور، منجر به عدم تولید عملکرد قابل قبول این ارقام در این منطقه گردیده بود، لذا به منظور فراهم کردن امکان کشت ارقام هاشمی، دمسیاه، طارم، کادوس، شفق و ساحل، از طریق خزانه‌گیری زودهنگام (زودتر از عرف منطقه) با استفاده از پوشش پلاستیک، مطالعه‌ای دو ساله در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار برای کشت ارقام مذکور همراه با رقم کوهرنگ به عنوان شاهد در منطقه لردگان (1390-1389) انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که ارقام مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد برای کلیه صفات زراعی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری داشتند. رقم دمسیاه با متوسط تولید 4/6 تن شلتوک در هکتار بیشترین عملکرد را داشت. رقم کوهرنگ (شاهد) با متوسط عملکرد 7/5 تن شلتوک در هکتار در کلاسی پایین‌تر از رقم دمسیاه و بالاتر از سایر ارقام قرار گرفت. همبستگی بین عملکرد شلتوک با ارتفاع بوته، تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه پر در خوشه و طول خوشه مثبت و در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (43/0 =r تا 85/0=r)، ولی همبستگی منفی و معنی‌داری (59/0-=r تا 87/0- =r) بین عملکرد دانه با تعداد روز تا مراحل فنولوژیکی و درصد پوکی دانه مشاهده شد. در مجموع، با حداقل یک ماه تعجیل در کشت (سال اول آزمایش) از طریق خزانه گیری زیر پوشش پلاستیک، ارقام ساحل و دمسیاه قابل توصیه می‌باشند، ولی در مواقعی که نمی‌توان تعجیل زیادی در کاشت ایجاد کرد (سال دوم آزمایش) فقط رقم دمسیاه توصیه می-شود.

کلیدواژه‌ها