دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 128، مقالات، آذر 1399، صفحه 1-200 
درخشان، رقم جدید بادمجان قلمی مناسب برای کشت در مناطق گرم و معتدل گرم

صفحه 23-36

10.22092/aj.2020.342694.1470

محمود باقری؛ عبدالجمیل زربخش؛ کریم عربسلمانی؛ عالیه امامی؛ رامین حاجیان فر؛ سیب‌گل خوشکام؛ زینب عنافجه؛ ناهید آملی