دوره و شماره: دوره 33، شماره 02 - شماره پیاپی 127، مقالات، مرداد 1399، صفحه 1-200 
اثر مدیریت علف‌های هرز و منابع کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای

صفحه 69-93

10.22092/aj.2020.127562.1427

مریم آریان مهر؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا خراسانی؛ قربانعلی اسدی


بررسی تاریخ کاشت‌های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزا (Brassica napus. L) در جیرفت

صفحه 135-151

10.22092/aj.2020.127819.1433

زهرا امیری قنات سامان؛ بهاره پارسامطلق؛ مهدیه امیری نژاد؛ امان اله سلیمانی