دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 126، مقالات، فروردین 1399، صفحه 1-137 
تعیین بهترین تاریخ کاشت بر اساس روز- درجه رشد و تراکم بوته در برنج (Oryza sativa L.) رقم تیسا

صفحه 125-137

10.22092/aj.2020.126741.1413

رحمان عرفانی؛ ابوذر عباسیان؛ مجید ستاری؛ علی محدثی؛ فاطمه توسلی؛ حسین رحیم سروش؛ مهران سعیدی؛ محمد محمد یوسفی؛ ناهید فتحی؛ هدی آبادیان