درخشان، رقم جدید بادمجان قلمی مناسب برای کشت در مناطق گرم و معتدل گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‏آباد دزفول، سازمان تحقیقات آموزش

3 مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج

4 محقق، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج

5 استادیار، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

6 مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

7 محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

8 مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

درخشان، رقم جدید بادمجان قلمی مناسب برای کشت در مناطق گرم و معتدل گرم
رقم جدید بادمجان درخشان (لاین D7) به روش انتخاب لاین خالص (انتخاب تک‏بوته) در طی سال‏های97-1385 از توده بادمجان قصری دزفول گزینش، ارزیابی و معرفی شد. این لاین در طول تمامی مراحل آزمایشات مقایسه عملکرد همواره جزو لاین‏های برتر، انتخاب شد. در آزمایشات پیشرفته مقایسه عملکرد (1389) در مناطق کرج، ورامین و دزفول، لاین D7 با عملکرد 1/37 تن در هکتار و با ویژگی‏های کیفی مناسب به عنوان یکی از لاین‏های برتر انتخاب و وارد آزمایشات مقایسه عملکرد سازگاری گردید. نتایج مطالعات سازگاری و پایداری طی سال‏های 1390 تا 1392 نشان داد که این لاین با متوسط عملکرد 4/31 تن در هکتار در گروه تیماری A قرار گرفت. مضاف به اینکه، در نتیجه تجزیه پایداری به روش ضریب برتری نسبی، پایداری عملکرد بالائی را به خود اختصاص داد. لاین D7 با دارا بودن عملکرد بالا، یکنواختی و کیفیت مناسب میوه به عنوان رقم درخشان معرفی شد.

کلیدواژه‌ها