دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 111، مقالات، تیر 1395، صفحه 1-114 
اثر توالی کشت بر صفات مهم زراعی و غیرزراعی پنبه

صفحه 19-26

10.22092/aj.2016.109586

مرتضی عرب سلمانی؛ عبدالقدیر قجری؛ مسعود یوسفی


تاثیر محلول پاشی روی بر میزان عملکرد، پروتئین دانه و کاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کم آبی در شرایط آب و هوایی ایلام

صفحه 105-114

10.22092/aj.2016.111881

سجاد کردی؛ منیره مارصفری؛ زهرا طهماسبی؛ قدرت الله شاه کرمی؛ لطفعلی گرامی؛ امیر عباس تقی زاده؛ فردین قنبری