دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 112، مقالات، مهر 1395، صفحه 1-86 
پراکنش عمودی بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی در بانک بذر مزارع زیرکشت سویا و گندم

صفحه 20-28

10.22092/aj.2016.112674

الیاس سلطانی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ فرشید قادری‏فر؛ ابراهیم زینلی


ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل اقتصادی کلزا در استان گلستان

صفحه 50-62

10.22092/aj.2016.112697

محمدرضا درگاهی؛ محسن جهان؛ محمدتقی ناصری پور یزدی؛ رضا قربانی