دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 113، مقالات، زمستان 1395، صفحه 1-118 
3. ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین‌های اصلاحی گندم دوروم دیم

صفحه 25-42

10.22092/aj.2017.102141.1037

رضا محمدی؛ محمد آرمیون؛ بهزاد صادق زاده؛ صابر گلکاری؛ غلامرضا خلیل زاده؛ حسن احمدی؛ غلامرضا عابدی اصل؛ مسعود اسکندری تربقان


4. ارزیابی مزرعه‌ای رفتار رشدی در ژنوتیپ‌های گندم

صفحه 43-59

10.22092/aj.2017.107316.1071

سید حمید رضا رمضانی؛ حبیب اله قزوینی؛ محمد رضا جلال کمالی


5. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان

صفحه 60-71

10.22092/aj.2017.108411.1094

کاوه لیموچی؛ مهرداد یارنیا؛ سید عطاءاله سیادت؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالعلی گیلانی


8. تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ

صفحه 106-118

10.22092/aj.2017.110279.1151

مسعود اسکندری تربقان؛ سید حسین نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی