دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 113، مقالات، دی 1395، صفحه 1-118 
ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین‌های اصلاحی گندم دوروم دیم

صفحه 25-42

10.22092/aj.2017.102141.1037

رضا محمدی؛ محمد آرمیون؛ بهزاد صادق زاده؛ صابر گلکاری؛ غلامرضا خلیل زاده؛ حسن احمدی؛ غلامرضا عابدی اصل؛ مسعود اسکندری تربقان


ارزیابی مزرعه‌ای رفتار رشدی در ژنوتیپ‌های گندم

صفحه 43-59

10.22092/aj.2017.107316.1071

سید حمید رضا رمضانی؛ حبیب اله قزوینی؛ محمد رضا جلال کمالی


اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان

صفحه 60-71

10.22092/aj.2017.108411.1094

کاوه لیموچی؛ مهرداد یارنیا؛ سید عطاءاله سیادت؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالعلی گیلانی


تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ

صفحه 106-118

10.22092/aj.2017.110279.1151

مسعود اسکندری تربقان؛ سید حسین نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی