دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 110، مقالات، فروردین 1395 
ارزیابی لاین های برنج سبز برتر (GSR) از نظر عملکرد و خصوصیات مطلوب

صفحه 54-60

10.22092/aj.2016.109329

عمار قلی زاده قرا؛ قربانعلی نعمت زاده؛ مرتضی اولادی؛ عمار افخمی