دوره و شماره: دوره 28، شماره 107، تیر 1394، صفحه 1-207 
تأثیر اسیدی شدن شدید خاک بر قابلیت جذب عناصر غذایی خاک و رشد ذرت ). )Zea mays

صفحه 1-7

10.22092/aj.2015.105679

الهیار خادم؛ احمد گلچین؛ اصغر مشهدی جعفرلو؛ اسماعیل زارع؛ الهام ناصری


بررسی صفات کیفی و روابط آنها با عملکرد در لاین های امید بخش برنج ). )Oryza sativa

صفحه 8-16

10.22092/aj.2015.105680

افروز رمضان پور؛ همت اله پیردشتی؛ شاپور عبدالهی مبرهن؛ سیده حدیثه بهاری ساروی


پاسخ عمل کرد و اجزای عمل کرد ذرت ). Zea mays L ( به کاربرد سه ساله کمپوست های ساده و غنی شده زباله شهری

صفحه 26-33

10.22092/aj.2015.105682

فاطمه زهرا بابایی؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ ارسطو عباسیان؛ سیده حدیثه بهاری ساروی


بررسی صفات فیزیولوژیکی خلر و جو در کشت خالص و مخلوط در شرایط آبی و دیم

صفحه 91-98

10.22092/aj.2015.105709

سیده سودابه شبیری؛ داوود حبیبی؛ علی کاشانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ حسین جعفری