دوره و شماره: دوره 28، شماره 106، فروردین 1394 
تأثیر تنش آبی بر میزان جذب برخی عناصر غذایی در بابونه آلمانی ). )Matricaria chamomilla L

صفحه 1-7

10.22092/aj.2015.105662

علیرضا پیرزاد؛ محمد رضا شکیبا؛ سعید زهتاب سلماسی؛ سیدابوالقاسم محمدی


تأثیر آمونیوم وکلسیم بر رهاسازی و قابلیت جذب پتاسیم و عملکرد گندم

صفحه 104-110

10.22092/aj.2015.105729

مهنا وفاخواه؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ ابراهیم زینلی؛ امید قاسمی


تأثیرفسفر و تراکم کاشت بر عم لکرد اقتصادی گاوزبان ). )Borago officinalis

صفحه 178-184

10.22092/aj.2015.105740

سید علی طباطبائی؛ مصطفی زارع؛ محمود زارع زاده؛ مسعود یوسفی؛ مهدی سلطانی،