دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 109، دی 1394، صفحه 1-166 
تعیین زمان بهینه کشت گندم دیم در استان کردستان

صفحه 9-18

10.22092/aj.2016.106737

خالد احمدالی؛ نازگل حسینی پژوه؛ عبدالمجید لیاقت


اثر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیت و غلظت عناصر ریزمغذی در دانه گندم

صفحه 158-166

10.22092/aj.2016.106753

فاطمه خمدی؛ موسی مسگرباشی؛ پیمان حسیبی؛ معصومه فرزانه؛ نعیمه عنایت ضمیر