دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 120، مقالات، مهر 1397، صفحه 1-113 
اثر دور مختلف آبیاری بر توزیع مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج در شمال خوزستان

صفحه 75-94

10.22092/aj.2018.121252.1269

کاوه لیموچی؛ فاطمه فاطمی نیک؛ مهرداد یارنیا؛ سید عطاءاله سیادت؛ عبدالعلی گیلانی؛ ورهرام رشیدی