دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 119، مقالات، تیر 1397، صفحه 1-134 
مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت

صفحه 46-72

10.22092/aj.2018.115913.1202

رحیم یوسفی؛ محمد بنایان اول؛ سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی