دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 114، مقالات، بهار 1396، صفحه 1-95 
6. تاثیر پاکلوبوترازول بر خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش خشکی

صفحه 83-95

موسی میری؛ همت الله پیردشتی؛ الهام فغانی؛ ولی الله قاسمی عمرانی